LYSOCH


آنزیم ضد میکروبی با دامنه استفاده وسیع

مواد غذایی نسبت به آلودگی میکروبی بسیار حساس هستند. لیزوزیم به عنوان یک بازدارنده میکروبی در صنایع غذایی مورد تایید قرارگرفته است و دارای برچسب سلامت است. با این وجود استفاده از لیزوزیمی که از تخم مرغ گرفته می شود ودر برابر باکتری های گرم مثبت مقاومت ایجاد می کند به علت ایجاد واکنش های حساسیت زا محدود شده است.
لیزوزیم میکروبی Lysoch G و لیزوزیم مایع Lysoch L4 که از bacterium Streptomyces sp گرفته می شود محدودیت های ذکر شده را ندارند و برای تخریب دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت ومنفی در مواد غذایی فرآوری شده با دمای کم بسیار مناسب است. به عبارتی سبب کنترل رشد باکتری های گرم مثبت و گرم منفی  در انواع فرآورده های لبنی نظیر شیر،ماست و پنیر می گردد.
نقطه اثر: ممانعت از بادکردگی زودرس و دیررس در پنیر ونابود کننده کلی فورم ها و کلستردیوم بوتولینوم

مزایای اصلی محصول

بدون تغییر ژنیتیکی و مواد حساسیت زا
تخریب باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
دارای برچسب سلامت
افزایش زمان ماندگاری محصول
مقرون به صرفه

  •