سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم با نام تجاری Potassium Sorbate یک ماده شیمیایی و ضد کپک است با فرمول شیمیایی C6H7KO2 بسیار محلول در آب است. در صنایع غذایی به عنوان افزاینده زمان ماندگاری به کار می رود. در مقادیر مجاز سمی نبوده و در PH کمتر از 6 بهترین اثر خود را نشان می دهد. PH =8.4 و غلظت مثر (ضد میکروبی) در مواد غذایی (0.3-0.5)% است.
سوربات پتاسیم نمکی بی رنگ و بسیار محلول در آب است در صنایع غذایی به عنوان ضد کپک مورد استفاده قرار می گیرد و مانع از فساد و خرابی محصولات بر اثر فعالیت کپک ها می گردد نقطه هدف این افزاینده زمان ماندگاری در سلول میکروبی، آنزیمهای دارای سولفیدریل، سیستم فسفوریلاسیون اکسیداتیوو سیستم تنفسی سلول است سورباتها علاوه بر باکتری، از جوانه زدن اسپورها ورشد سلولهای رویشی نیز جلوگیری می نماید.
زمینه های کاربرد سوربات پتاسیم در فرآورده های گوشتی،فرآورده های آردی ،نوشابه ها وجلوگیری از کپک قارچ ها و تخمیر در پنیر می باشد. سوربات سبب افزایش طول عمر مفید محصول می گردد .

کاربرد ها:
 فرآورده های گوشتی
 فرآورده های آردی (کیک و کلوچه)
 مربا
 پنیر – مارگارین (خاصیت نگه دارندگی دارد)
 شوریجات
 نوشابه های غیر الکلی