معرفی مدیران

 • خانم نوابی
  • نام و نام خانوادگی :خانم نوابی
  • سمت :مدیر عامل
  • تلفن :09126184750
  • پست الکترونیکی :info@dayanarman.com
 • علی حسینی
  • نام و نام خانوادگی :علی حسینی
  • سمت :رئیس هیئت مدیره
  • تلفن :44362477
  • پست الکترونیکی :info@dayanarman.com
 • محمد حسن شعبانی
  • نام و نام خانوادگی :محمد حسن شعبانی
  • سمت :مدیر بازرگانی
  • تلفن :44362477
  • پست الکترونیکی :shabani@dayanarman.com